Update oktober 2021

Op 12 oktober organiseerden wij een informatie inloop avond voor de buurt. Hierbij is  informatie gedeeld die u hieronder terug kunt lezen.

Uitgangspunten bij start op 3 oktober 2019


• De leerlingen van de school wonen voor een groot deel in de buurt. Op een grotere schaal is een basisschool op deze plek gewenst. Het is logisch de school op de bestaande plek te  behouden.
• Het schoolgebouw vormt een geheel met de omringende bebouwing. Het streven is deze ruimtelijke eenheid te behouden.
• Een werkbare en toekomstbestendige hoeveelheid leerlingen leveren een bepaalde hoeveelheid gewenste m2 op. De bestaande omtrek van de school is te klein voor het gewenste programma.
• Denkrichtingen voor het winnen van ruimte:
1 Gymlokaal elders (Dalton)
2 Gymlokaal verdiept
3 Uitbreiding gebouw aan zijde Veldzichtkade (op schoolplein)
4 Uitbreiding schoolplein aan zijde Vijverhof (op bestaande weg)
• Voor de herontwikkeling staan alle vormen nog open: renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw.


Stand van zaken oktober 2021


• Gymlokaal elders niet mogelijk (geen locaties beschikbaar)
• Gymlokaal verdiept niet mogelijk (geld, archeologie, geluid)
• Aan zijde Veldzichtkade is huidige rooilijn aangehouden (op schoolplein bouwen levert geen extra m2 op)
• Vernieuwbouw met behoud façade Vijverhof is uitgewerkt in Voorlopig Ontwerp (zie bijlage onderaan deze pagina)
• Op het kavel is ongeveer 250 m2 buitenruimte te weinig voor de school
• Uitbreiding schoolplein aan zijde Vijverhof is in onderzoek. Ook in onderzoek is uitbreiding schoolplein aan zijde Veldzichtkade

 

Nieuwe denkrichtingen voor voldoende buitenruimte


• Fietsenstalling ondergronds (kostbaar, moeilijk voor kleinere kinderen)
• Dubbelgebruik schoolplein en weg (Veldzichtkade / Vijverhof)
• Speelplein in groenzone naast Compananny
• Fietsenstalling in groen talud Veldzichtkade

 

Een document met een uitgebreid overzicht van de alternatieven die onderzocht kunnen worden inclusief de voor- en nadelen, vindt u onderaan deze pagina. 

 

Planning:

 

Samenwerking met ZieZoo/BLOS kinderopvang

a

• Peuteropvang (2-4 jaar) met 16 kindplaatsen (nu al gerealiseerd in de school)
• Buitenschoolse opvang (BSO) alleen voor kinderen van De Vijverhof.
- Momenteel gebruiken 25 kinderen BSO bij ZieZoo.
- De kinderen worden na schooltijd opgehaald door de BSO.
- In de nieuwbouw komt de BSO van ZieZoo/BLOS Kinderopvang ook in de school.
- Dit gaat niet ten koste van ruimte voor de school, er is sprake van dubbelgebruik van ruimtes na schooltijd.
- De BSO groeit mogelijk tot maximaal 60 kindplaatsen (alleen kinderen van De Vijverhof, dus geen extra verkeersbewegingen).

- Het gaat om dezelfde kinderen maar zij worden meer verspreid in de tijd opgehaald: tussen 17:00 en 19:00 uur.

asd

Ideeën en suggesties

Veel buurtbewoners hebben bij de inloopavond van de gelegenheid gebruik gemaakt om suggesties en ideeën met ons te delen, waarvoor dank. Er wordt bekeken in hoeverre de opmerkingen meegenomen kunnen worden in de nadere planuitwerking. 

 

Er waren onder andere opmerkingen over:

  • Behoud en terugbrengen groen
  • Betere informatievoorziening, informatieavond had eerder gekund, laat ook de plattegronden en uitbreiding zien
  • Zorgen over geluid, toename door komst BSO
  • Heroverweeg aantal kinderen
  • Alternatieven voor de gymzaal
  • Veel opmerkingen over verkeer en speelterrein, onderzoek verkeerssituatie, praktijktest, inzicht in onderzoek.