Update juli 2023

Vlak voor de zomervakantie is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de klankbordgroep en aan het bestuur van vereniging Vijverhof Samen. In beide bijeenkomsten waren de reacties positief. Daarmee lijkt het er op dat we met dit definitief ontwerp een schoolgebouw kunnen realiseren dat tegemoet komt aan ieders wensen en belangen. Dit najaar zal de gemeenteraad een beslissing nemen en wordt duidelijk wat het vervolg zal zijn. Daarnaast moet het bestuur van Lucas Onderwijs, die bouwheer is van dit project, ook akkoord gaan met dit ontwerp.
Het definitief ontwerp bestaat uit een grondige renovatie van het huidige gebouw -waardoor veel originele details bewaard kunnen blijven- en een nieuw te bouwen, volledig verdiepte gymzaal onder het speelplein aan de achterzijde. 

 

In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar manieren waarop de verdiepte gymzaal gerealiseerd kan worden. Deze zal worden gemaakt met een techniek die nauwelijks trillingen veroorzaakt. Er wordt niet met damwanden gewerkt, die wel voor trillingen zouden zorgen. Dit is positief voor omwonenden én voor het behoud van het huidige schoolgebouw dat gerenoveerd wordt.

 

De technische uitwerking zal plaatsvinden wanneer het definitief ontwerp wordt goedgekeurd door de gemeente en door het bestuur van Lucas Onderwijs. Dat zal ook het moment zijn waarop omwonenden, van wie de tuin grenst aan het schoolplein, worden geïnformeerd en betrokken. 

 

Wanneer de bouw zal starten is nog niet precies te zeggen. Dit zal mede afhangen van de beslissing die dit najaar genomen wordt door de gemeenteraad en door het bestuur van Lucas Onderwijs. Vervolgens kan het tijdspad concreter worden gemaakt. Wat de meest geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting van De Vijverhof is, wordt op dit moment nog bekeken.